ЗА НАС

На 28.01.2000 г. г. с Решение № 32 на Общински съвет гр.Средец одз 1 "Лиляна Димитрова" се обединява с ЦДГ 4 "Снежанка". Обединеното детско заведение се преименува в ОДЗ 1 "Снежанка" , а в момента е ДГ "Снежанка"и се помещава в две сгради - център и филиал. През 2003 г.. се учредява Настоятелство към детското заведение.

През 2004 г. се изгражда достъпна подкрепяща среда за работа с деца със СОП. На 12.04.2004 г. са създадени подходящите архитектурни условия.

За периода 2001 - 2013 г. екипът при Обединеното детско заведение участва и реализира следните проекти:
       1.Програма "Екоучилища" БД "Син флаг" - 2001 г.
       2.Програма "Учим за гората" БД "Флаг" - 2002 г..
       3.Образователна интеграция на деца от етническите малцинства към ЦОИДУЕМ
      "Детска градина - семейство - ръка за ръка" - 2008 - 2009 г.
       4.Проект "Обичам природата - и аз участвам" - 2011 г.
       5.Проект "Квалификация на педагогическите специалисти" - 2012 г.
       6. Проект "Равен Старт чрез образование на децата и учениците от етносите
        в община Средец "- 2012 - 2013 г.
       7.Проект "Спортувам, за да съм здрав и силен"
       8.Проект "Обичам природата - и аз участвам" - 2014 г.
       9.Проект "Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование – грижа за деца в риск в Община Средец”, по програма BG06 „Деца и младежи в риск” финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.